Dr Margareta Aspán
Person photo
Organisation: Department of Humanities and Social Science Education
E-Mail: margareta@buv.su.se
Website: http://www.su.se/profiles/margareta-1.194888
Address:  
Department of Child and Youth Studies Stockholm University
S-106 91 Stockholm
Sweden

Further organisations:
Department of Child and Youth Studies
Section for Early Childhood Education

Description:
Forskningsinriktning
Min licentiatuppsats (Aspán 2005) liksom min avhandling (Aspán 2009) berör frågan om barns möjligheter att vara delaktiga i skolvardagen. Med utgångspunkt i olika projekt och riktade insatser i skolan – både kring elevinflytande, antimobbningsarbete och undervisning för socioemotionellt lärande – studeras vuxnas och barns positioner, och därutifrån förutsättningar för barn att i skolan bli tagna på allvar.

Undervisning
I förskollärarprogrammet har jag undervisat inom kursen Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, (7.5 hp ), samt haft viss handledning inom Självständigt arbete. I Vidareutbildning för verksamma förskollärare (VAL) har jag kursansvar i Förskolan som samhälleligt uppdrag samt Teorier om barns utveckling och lärande.

Tidigare har jag i huvudsak undervisat i fristående kurser i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, och haft handledning på uppsatser inom Pedagogik II, Pedagogik III och inom olika lärarprogram.

Jag  medverkar inom masterkurserna Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område samt Barnets bästa i barnkulturen, som ges vid Centrum för barnkulturforskning vilka kan läsas inom "Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter" eller som fristående kurser. Från hösten 2015 har jag haft kursansvar för dessa båda kurser à 7,5 hp.

Övrigt
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har jag under perioden januari 2014 till december 2015 arbetat som studierektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF), då främst kring utbildnings- och kursutveckling samt med studentärenden. Från januari 2016 övergår jag till ett studierektorskap för institutionens forskarutbildning. Under våren 2016 kommer jag att på halvtid vara verksam vid universitetets nybildade institution HSD som ställföreträdande prefekt.Downloads:
daidalos.png (PNG / 109.5 KB)

  
Contracts (1)
 
Att uttrycka "det svåra" online: Om ungas sätt att ta det virtuella rummet i anspråk i samtal om den egna livssituationen
Period: 1/1/09 - 12/31/11
Forskningsprojektet Att uttrycka det svåra online, om ungas sätt att ta det virtuella rummet i anspråk i samtal om den egna livssituationen intresserar sig för webbplatser som erbjuder barn och unga information och stöd i frågor på temat kön och sexualitet. Dessa nätkulturer är/kommer att vara ...