PhD student Malou Andersson
Dummy photo
Organisation: Department of Law
Phone: +46 (0)8 - 16 32 82
Fax: +46 (0)8 - 612 41 09
E-Mail: malou.andersson@juridicum.su.se

Further organisations:
Penal Law (Department of Law)
Stockholm Centre for the Rights of the Child

Description:

Mitt avhandlingsprojekt gäller frågan i vad mån övergrepp i nära relationer kan föranleda ansvar för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning enlig 4 kap. 4 a § brottsbalken. Fridskränkningsbrotten utgör ett brott som samtidigt består av flera brottsliga gärningar. Bestämmelsen är konstruerad så att de enskilda handlingar som gärningsmannen har begått och som alla är straffbelagda var och en för sig, enligt förevarande lagrum ska ses och bedömas i sitt sammanhang med ett särskilt rekvisit som ger brottet dess fridsstörande karaktär - att de utgjort ett led i en upprepad kränkning och att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada självkänslan hos brottsoffret. 

Det övergripande syftet med projektet är att förklara hur den rättsliga ambitionen att bestraffa systematiska kränkningar mot närstående - grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning - förhåller sig till, och fungerar i, ett straffrättsligt system som i grunden fokuserar på enskilda gärningar.

 
  
Projects (1)