PhD student Anna Ambrose
Person photo

Further organisations:
Section for Child and Youth Studies

Description:
Avhandlingsprojekt
Arbetstitel: "Skolval och en lokal skolmarknad- en fallstudie i tre urbana skolor i Stockholmsområdet, ett möjligt eller omöjligt val "
Handledare: Nihad Bunar
Bitr. handledare: Katarina Gustafson, Uppsala Universitet
Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Den svenska grundskolan har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren. Allt från kommunaliseringen av Sveriges grundskolor till friskolereformen och skolvalsreformen (prop.1991/92:95 samt reformen om skolpeng 1992). Den senare, skolvalsreformen, innebar huvudsak att elever och deras familjer, ska kunna välja mellan skolor, alltefter preferenser kring skolgång med en enda begränsning att den närmaste liggande skolan är en skolpliktsbevaknings skola. Valfrihet, decentralisering och konkurrens mellan skolor, förväntades bidra till ökad kvalité på utbildning, lägre kostnader genom en ökad effektivitet samt mindre byråkratisk beslutsordning. Skolvalet skulle även motverka den alltmer omfattande boendesegregation, då elever och deras familjer kunde välja en annan skola än den närmaste. Tjugo år efter reformens införande visar det sig inte vara en helt enkel fråga om vad valfriheten leder till. Utifrån rapporter och attityds- undersökningar är allmänhet, politiker och forskarvärld, splittrad kring frågan om reformen fört med sig flest positiva eller negativa effekter inom utbildningsområdet. Diskussionerna rör sig kring vilka grupper som gynnas, vilkas intressen som står i fokus, om kostnader för utbildning i realiteten har minskat, om skolan effektiviserats, om segregationen ökat, om elevernas skolprestationer blivit högre etc. Forskning som finns inom fältet visar på differentierade effekter av skolvalsreformen, hitintills finns det få studier som har studerat reformernas genomslagskraft på en lokal skolmarknad, hur reformerna har tagits emot, processats och förståtts lokalt, på ett par skolor, av de aktörer som återfinns där. Mitt avhandlingsprojekt berör frågor kring hur skolvalsreformen erfars och omsätts i en daglig skolpraktik. Det är elevers, föräldrars och professionella skolaktörers erfarenheter på en lokal skolmarknad som står i fokus för mitt arbete.
Projektets arbetstitel är "Skolval och en lokal skolmarknad- en fallstudie i tre urbana skolor i Stockholmsområdet, ett möjligt eller omöjligt val". Jag använder mig av etnografiska metoder och utgår från Bourdieus tankeverktyg samt spatialt kapital i mina analyser. Avhandlingsarbetet beräknas vara avslutat senare delen av hösten 2016.

Undervisning
På Barn- och Ungdomsvetenskapliga institutionen undervisar jag främst i lärarprogrammets kurs, Sociala relationer i skolan, vid enstaka tillfällen i den fristående kursen, Skolan och det mångkulturella samhället samt har handledning av självständigt arbete inom lärarprogrammet.

Forskningsintressen
Mina intresseområden är utbildningsfrågor i allmänhet och etiskt och relationellt ledarskap /lärarskap, integrationsfrågor, elevskapande och elevers förutsättningar för att lyckas i den svenska skolan i synnerhet.

Publikationer
Castro A. (2009) Sminkhora, tönt, fjortis eller bara en vanlig tjej- om skapandet av en identitet som ung tjej idag. Magisteruppsats, Etik och värdegrund, inst. för utbildningsvetenskap mot humaniora och samhällsvetenskap.

Castro A. (2012) (opublicerad) Kartläggning av mottagandet samt av arbetet med nyanlända elever vid fyra skolor i Södertälje kommun- Fornbackaskolan, Brunnsängsskolan, Ronnaskolan och Wendela Hebbe gymnasiet, på uppdrag av Södertälje kommun