Dr Fia Andersson
Dummy photo

Description:

Jag disputerade 2007 med avhandlingen Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forskningscirkel. Avhandlingsstudien baseras på arbetet i en forskningscirkel med verksamma lärare som undervisar flerspråkiga elever med problematik inom autismspektrum.

Undervisning
Jag har tidigare arbetat med barn, ungdomar och vuxna inom varierande verksamheter; språkförskola, som klasslärare, svenska som andraspråkslärare och som speciallärare/specialpedagog på låg- mellan- och högstadiet. Jag har också arbetat som språkpedagog med ansvar för utveckling av undervisning i svenska som andraspråk i Haninge Kommun.

Sedan 1985 har jag varit verksam inom lärarutbildningen. Ett av många uppdrag har varit att bygga upp Språkcentrum, en verksamhet som syftat till att ge studenterna ökade möjligheter att utveckla sitt akademiska skrivande. Bakgrunden var den ökande andelen studenter med svenska som andraspråk, dyslexi samt studenter ovana vid akademiska studier.

Jag arbetar för närvarande som studierektor med ansvar för institutionens kurser inom lärarprogrammet och fristående kurser på grundnivå. Att få leda arbetet med kursutveckling finner jag spännande och utmanande.

Under läsåret 2009-2010 leder jag en forskningscirkel på temat Kunskap och bedömning med lärare som undervisar i särskolan i Botkyrka. Kunskap och bedömning i särskolan.

Publikationer i urval

  • Andersson, F. & Jansson, A. (2007). Flerspråkighet eller felspråkighet: komplexitet och möjligheter i förhållande till barn med autism och aspergers syndrom.
  • Andersson, F. (2007). Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forskningscirkel.
  • Andersson, F., Löthagen, A. & Sohlgren, K. (2007). Pärlor på svenska: böcker för barn och ungdomar med svenska som andraspråk.